• CSKH: 0901.37.33.56 (Ms.Quỳnh) - 0912.124.679(Ms.Hoa)
  • Hỗ trợ trực tuyến 

Thiết bị quan trắc và các thiết bị khác phục vụ dự báo cháy rừng