• CSKH: 0901.37.33.56 (Ms.Quỳnh) - 0912.124.679(Ms.Hoa)
  • Thiết bị thở khẩn cấp & bình oxy y tế