• CSKH: 0901.37.33.56 (Ms.Quỳnh) - 0912.124.679(Ms.Hoa)
  • Máy ảnh chuyên dụng (bao gồm cả ống Tele)